Zasady i warunki

Ta gwarancja jest udzielana przez CAM s.r.l. pierwotnym nabywcom wadliwego produktu („Produkt”), który został i) w całości wyprodukowany przez CAM s.r.l. oraz ii) zakupiony u autoryzowanych dealerów lub autoryzowanych dystrybutorów CAM s.r.l.

O ile nie uzgodniono inaczej i jeśli nie przewidziano żadnych wyjątków, CAM s.r.l. udziela gwarancji, począwszy od daty zakończenia przeniesienia własności Produktu na Klienta i przez okres określony poniżej („Okres gwarancji”):

  1. 12 (dwanaście) miesięcy lub 2000 godzin eksploatacji (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), w odniesieniu do używanych produktów, wideł i części zamiennych, które zostały sprzedane pojedynczo; lub
  2. 24 (dwadzieścia cztery) miesiące lub 4000 godzin eksploatacji (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), w odniesieniu do innych Produktów w całości wyprodukowanych przez CAM s.r.l;

że Produkt, w tym jego części i materiały, jest dobrej jakości i wolny od wad lub wad konstrukcyjnych („Wady”).

Ta gwarancja nie ma zastosowania, a CAM s.r.l. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w żadnych okolicznościach, w których oprócz wyłączeń i czynników dyskryminujących przewidzianych przez prawo, i) Wady mają niewielkie znaczenie i nie wpływają na bezpieczeństwo lub użyteczność Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym między innymi wady lakieru, drobne zadrapania lub rysy; ii) Produkt był używany przez Klienta do celów innych niż przewidziane dla kategorii produktów, do której należy Produkt, lub innych niż typowe dla praktyk stosowanych w branży, w której działa Klient;

iii) Wady zostały spowodowane, w całości lub w części, nieprawidłowym montażem Produktu, jego nieprawidłowym użytkowaniem lub obsługą, lub użytkowaniem niezgodnym ze wskazówkami i instrukcjami dostarczonymi przez CAM s.r.l. lub dostępnymi w materiałach technicznych i/lub informacjach dostarczonych przez CAM s.r.l.; iv) Klient próbował samodzielnie naprawić Produkt bez uprzedniej zgody CAM s.r.l. lub powierzył naprawę osobom trzecim, lub nie użył do naprawy oryginalnych części zamiennych CAM s.r.l.; v) Wady zostały spowodowane, w całości lub w części, wprowadzeniem modyfikacji technicznych lub adaptacji wymaganych przez Klienta przy zamawianiu Produktu; vi) Wady zostały spowodowane normalnym zużyciem lub pogorszeniem stanu Produktu; vii) Wady zostały spowodowane zewnętrznymi czynnikami pochodzenia chemicznego, termicznego lub mechanicznego.

Jeśli Produkt dotknięty jakąkolwiek Wadą zostanie naprawiony i zwrócony Klientowi lub wymieniony na inny używany produkt, okres gwarancji odnoszący się do Produktu dostarczonego Klientowi będzie upływał w tej samej dacie wygaśnięcia, co Okres Gwarancji uzgodniony początkowo dla pierwotnego wadliwego Produktu.

Zobowiązania CAM s.r.l. w ramach tej gwarancji są ograniczone do naprawy lub wymiany Produktu: CAM s.r.l. nie przyjmuje żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych zobowiązań ani odpowiedzialności za dalsze szkody. W granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo odpowiedzialność CAM s.r.l. będzie ograniczona, we wszystkich przypadkach, do wartości ceny zakupu Produktu dotkniętego Wadą. Wszelkie skargi, roszczenia lub wnioski o odszkodowanie związane z obecnością Wad, które ze względu na swój charakter można wykryć poprzez dokładną i staranną kontrolę, muszą zostać sformułowane przez Klienta na piśmie i skierowane do CAM s.r.l. w ciągu 6 (sześciu) dni od daty dostawy Produktu do Klienta, pod rygorem utraty przez Klienta wszelkich środków zaradczych i działań oraz zwolnienia CAM s.r.l. z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli Wady mają charakter, uniemożliwiający ich wykrycie poprzez dokładną i staranną kontrolę, wszelkie skargi, roszczenia lub wnioski o odszkodowanie związane z ich obecnością należy kierować na piśmie do CAM s.r.l. w ciągu 8 (ośmiu) dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty wszelkich możliwości dochodzenia roszczeń i działań ze strony Klienta oraz zwolnienia CAM s.r.l. z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Zgłoszeniu Wad przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi w tym dokumencie musi towarzyszyć dowód zakupu, wskazanie modelu i numeru seryjnego Produktu, krótki opis Wad i potencjalnych przyczyn, jeśli są znane Klientowi, oraz dokumentacja fotograficzna Wad i tabliczki znamionowej CE. Po otrzymaniu reklamacji CAM s.r.l. zarejestruje zgłoszenie i poprosi Klienta o wszelkie informacje niezbędne do wstępnej analizy Produktu.

Na żądanie CAM s.r.l. Klient musi również zezwolić CAM s.r.l. na przeprowadzenie wstępnej kontroli wadliwego Produktu w siedzibie Klienta.

O ile to możliwe, wszelkie części zamienne, dla których wymagana jest ważność warunków gwarancji, Klient winien zamawiać za pomocą standardowego i kompletnego Zamówienia od CAM s.r.l., po czym będą one sprzedawane i okresowo fakturowane na rzecz Klienta przez CAM s.r.l.. W ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania zakupionego sprzętu Klient będzie zobowiązany do przesłania części zgłoszonej jako wadliwa do zakładu CAM s.r.l. w Marano Ticino w celu weryfikacji. pracownicy CAM s.r.l. zweryfikują części i, jeśli ma to zastosowanie, warunki gwarancji zostaną potwierdzone poprzez wystawienie standardowej noty kredytowej na już dostarczony sprzęt. Jeżeli CAM s.r.l. nie uzna warunków gwarancji przewidzianych w tym dokumencie za spełnione, CAM s.r.l. uzna sprzedaż sprzętu dostarczonego wcześniej jako zamiennik odpowiedni do wszystkich celów i udostępni sprawdzony sprzęt Klientowi, który może zdecydować, czy zlecić naprawę po uprzedniej wycenie przez CAM s.r.l. czy odzyskać sprzęt za pośrednictwem zaufanego kuriera.

Jeśli zakup części zamiennych nie jest możliwy, CAM s.r.l. może również poprosić Klienta o przesłanie wadliwego Produktu do zakładu CAM s.r.l. w Marano Ticino w ciągu 14 (czternastu) dni od powyższego zgłoszenia, przy czym wysyłka odbywa się na koszt i odpowiedzialność Klienta. Wysyłka Produktu jest niezbędna, aby CAM s.r.l. mogła przeprowadzić dalsze kontrole i w stosownych przypadkach możliwości dochodzenia roszczeń przewidziane w tym dokumencie. W przypadku gdy po przeprowadzeniu niezbędnych kontroli CAM s.r.l. uzna, że Wady są objęte gwarancją przewidzianą w tym dokumencie, CAM s.r.l. przystąpi, według własnego uznania i z wyłączeniem wszelkich innych środków ochrony prawnej, do: i) naprawy Produktu w zakładzie CAM s.r.l. na własny koszt, z dostawą do Klienta w najkrótszym możliwym terminie. i) naprawy Produktu w zakładzie CAM s.r.l. na własny koszt, dostarczając Klientowi naprawiony produkt w możliwie najkrótszym czasie, przy czym wysyłka odbywa się na koszt i odpowiedzialność CAM s.r.l.; ii) naprawy Produktu na własny koszt, wysyłając wyspecjalizowanych techników CAM s.r.l. do siedziby Klienta w celu przeprowadzenia prac naprawczych; iii) upoważnienia Klienta (za jego zgodą) przez CAM s.r.l. do przeprowadzenia samodzielnej naprawy Produktu, ściśle przestrzegając instrukcji zapewnionych przez CAM s.r.l. CAM s.r.l. dostarczy również wszelkie niezbędne części zamienne, a następnie zwróci Klientowi, na jego żądanie w ciągu 4 (czterech) tygodni od przesłania wyżej wymienionego upoważnienia, udokumentowane i uzasadnione koszty poniesione w związku z pracami naprawczymi; iv) wymiany na własny koszt wadliwego Produktu na Produkt nowy lub używany, który jest sprawny i którego ogólny stan techniczny w zakresie zużycia eksploatacyjnego jest nie gorszy niż Produktu dotkniętego Wadą. W przypadku gdy po przeprowadzeniu wszelkiej niezbędnej weryfikacji okaże się, że Wady zgłoszone przez Klienta nie istnieją lub nie są objęte gwarancją udzieloną przez CAM s.r.l., CAM s.r.l. może obciążyć Klienta kosztami kontroli, wysyłki i wszelkimi innymi wydatkami poniesionymi w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli.

Marano Ticino, 1. maja 2022 r.